KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

Thứ hai - 03/01/2022 20:27 74 0
KẾ HOẠCH
Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác
cải cách hành chính năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH
                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 563 /KH-UBND            Cẩm Vịnh, ngày 15 tháng 12 năm 2021
KẾ HOẠCH
Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác
cải cách hành chính năm 2021
 
 

Theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, điểm thẩm định CCHC năm 2021 của xã Cẩm Vịnh 72,16 điểm tại Quyết định số 5759/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện xếp thứ 17/23 xã, thị trấn; tại biên bản kiểm tra chấm thẩm định chỉ số CCHC của Đoàn kiểm tra CCHC huyện Cẩm Xuyên, ngày 17/11/2021. Để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC tại biên bản kết luận của đoàn kiểm tra, nhằm đưa công tác CCHC ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của xã năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số CCHC của xã năm 2021. Xác định nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các Chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong thực hiện công tác CCHC nói chung và chỉ số CCHC của xã nói riêng.
- Phấn đấu nâng Chỉ số CCHC năm 2022 xếp hạng ở vị trí cao hơn năm 2021 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
- Việc thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC của xã phải gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC hàng năm của xã.
- Tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của xã là nhiệm vụ của tất cả các ban, ngành. Trong đó trọng tâm là các ngành được giao chủ trì các lĩnh vực liên quan đến công tác CCHC, liên quan đến các tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC hàng năm của xã.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính
- Chỉ đạo và đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch CCHC năm 2022; theo dõi, tổng hợp việc khắc phục tồn tại, hạn chế của các lĩnh vực liên quan đến CCHC; đảm bảo chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo theo đúng quy định của UBND huyện và phòng Nội vụ.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC; thường xuyên tổ chức khảo sát, điều tra; hàng tháng tổng hợp theo quy định nhằm đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại xã (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các ban, ngành. Xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, giám sát.
- Nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của huyện, xã. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; có những sáng kiến mới trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại xã.
- Ban hành kịp thời kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kiểm tra thực hiện văn bản QPPL tại xã.
- Tăng cường công tác thẩm định ban hành văn bản, tránh tình trạng ban hành văn bản QPPL khi chưa được pháp luật quy định hoặc văn bản hành chính thông thường chứa QPPL.
- Rà soát, hướng dẫn các ban ngành tổ chức thực hiện văn bản QPPL thuộc ngành và lĩnh vực được giao. Rút kinh nghiệm về việc thực hiện góp ý văn bản dự thảo theo yêu cầu của cấp trên bảo đảm kịp thời và hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã đề ra và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
- Nâng cao chất lượng văn bản QPPL do xã ban hành (được giao): Mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả ...
3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
3.1. Cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; ban hành kịp thời, phù hợp kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) năm theo quy định.
- Thực hiện công tác rà soát, đánh giá tác động và kiểm soát TTHC đối với các ban, ngành; Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác CCTTHC kịp thời đầy dủddamr bảo quy định; Xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã (nếu có).
- Kịp thời công bố, công khai đầy đủ TTHC và các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của xã.
3.2 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Tiếp tục duy trì 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa; phấn đấu 100% số hồ sơ giải quyết TTHC xã được giải quyết đúng thời hạn và trước hạn. Đảm bảo tỷ lệ nhập hồ sơ lên phân mềm dịch vụ công trực tuyến đảm bảo 100% và số hoá kết quả giải quyết TTHC theo quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt theo yêu cầu và dịch vụ bưu chính công ích.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở xã. Thu nhận ý kiến và đo lường sự hài lòng của Người dân khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Rà soát đánh giá bố trí đội ngũ công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, bao gồm: chấn chỉnh thái độ phục vụ của công chức và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
4. Cải cách tổ chức bộ máy
- Triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, về phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức thưo từng lĩnh vực;
- Từng bước có lộ trình sắp xếp thôn đảm bảo đúng quy định về số hộ gia đình (đối với những thôn có số hộ chưa đảm bảo đúng quy định.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên.
- Xây dựng chương trình khung, kế hoạch năm và tổ chức thực hiện tốt và đảm bảo đạt 100% theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; thực hiện các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao hoàn thành đúng tiến độ số nhiệm vụ được giao trong năm. (khi được Văn phòng HĐND-UBND huyện đôn đốc thực hiện).
5. Cải cách công vụ.
- Đánh giá chất lượng công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, theo năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.
- Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 35 - CT/TU ngày 04/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận số 05/KL/TU ngày 25/5/201, Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế văn hoá công vụ.
-Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.
6. Cải cách tài chính công
- Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.
- Tiếp tục thực hiện giao cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
- Thực hiện công khai tài chính theo thông tư 343/2016/TT-BTC và Công văn số 1931/STC-NS về việc hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có các nội dung cụ thể và rõ ràng theo đúng quy định, trong đó phải công khai tại hội nghị cán bộ công chức; tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn và cán bộ, công chức trong cơ quan được tham gia thực hiện và giám sát thực hiện phương án sử dụng kinh phí theo quy định của Nhà nước.
7. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
7.1. Hiện đại hóa hành chính
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của xã đảm bảo đạt kết quả (ban hành văn bản triển khai đôn đốc thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra); thực hiện tốt chính quyền điện tử theo quy định.
- Thực hiện ứng dụng phần mềm trong chỉ đạo điều hành triệt để và đúng quy trình tại các ban, ngành. Đảm bảo 100% văn bản của UBND xã ban hành (trừ văn bản mật) được gửi dưới dạng văn bản điện tử và được ký số; 100% cán bộ, công chức ứng dụng tốt phần mềm TD-Office trong trao đổi công việc chuyên môn.
- Cổng/Trang thông tin điện tử xã thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.
- Nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời, tổ chức tuyên truyền vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; triển khai trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
7.2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO 9001).
Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong quý 1 năm 2022 (xây dựng quy trình nội bộ, tổ chức tập huấn và công bố). Theo dõi, hướng dẫn đôn đốc các ban ngành chuyên môn thực hiện đúng việc áp dụng, vận hành các quy trình trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Đảm bảo từ 90% hồ sơ, tài liệu trở lên được lập danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu. Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ và khắc phục sau đánh giá.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban ngành chuyên môn phụ trách lĩnh vực:
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu ra tại biên bản của đoàn kiểm tra. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua VP UBND xã để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định).
- Các ban ngành có liên quan trực tiếp đến kết quả thực hiện các tiêu chí về CCHC chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả đánh giá các tiêu chí thành phần thuộc trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện (Thông qua việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kiểm chứng đầy đủ, đúng theo quy định). Chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ UBND huyện đưa vào chấm điểm đánh giá hằng năm.
2. Giao Văn Phòng xã cụ thể kế hoạch, triển khai thực hiện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND xã những phát sinh trong thực hiện đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém phát sinh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm của đơn vị.  
Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành tập trung cao tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND xã để được xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ;

- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban ngành chuyên môn;

- Lưu VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chiến

 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: VĂN PHÒNG UBND XÃ CẨM VỊNH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay528
  • Tháng hiện tại28,326
  • Tổng lượt truy cập288,892
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây