XÃ CẨM VỊNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 180 NĂM XƯNG DANH HUYỆN CẨM XUYÊN VÀ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Thứ sáu - 10/09/2021 10:02 162 0
 
UB MTTQ VIỆT NAM
XÃ CẨM VỊNH
         Số:10 CV/MTTQ
(V/v triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 180 năm xưng danh huyện Cẩm Xuyên và được công nhận huyện NTM )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – hạnh phúc


            Cẩm Vịnh, Ngày 10 Tháng 9 Năm 2021
 
                    
 Kính gửi:  -   Các Tổ chức Thành viên MTTQ xã
         -  Các Đ/c Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn
         -  Hiệu trưởng Trường Tiểu học,Trường Mầm non, Trạm trưởng Trạm y Tế xã
    Để lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 180 năm xưng danh huyện Cẩm Xuyên và đón nhận danh hiệu huyện NTM
    Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTGHU ngày 06/9/2021 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên; Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 09/9/2021 của Đảng ủy xã Cẩm Vịnh; Thường trực UB MTTQ xã Cẩm Vịnh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm xưng danh huyện Cẩm Xuyên và đón nhận danh hiệu huyện Nông Thôn mới
* Mục đích:
Phát động phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; bằng những công trình, mô hình, việc làm cụ thể góp phần chiến thắng dịch covid -19; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha, ông; Quyết tâm phấn đấu đạt xã NTM Kiểu mẫu
   * Yêu cầu:
   -  Phong trào thi đua phải được tuyên truyền, triển khai thực hiện đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận các thôn phải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai một cách cụ thể, có các giải pháp để phát huy tính hiệu quả, đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Việc vận động khuyên góp phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và công khai minh bạch; Trong thời gian phát động, các tổ chức, đoàn thể, các thôn hàng tuần, hàng tháng báo cáo kết quả về cho Ban Thường trực UB MTTQ xã
- Trước khi triển khai, các tổ chức đoàn thể, các nhà trường, các thôn phải đăng ký các công trình, hạng mục, dự kiến thời gian hoàn thành gửi về cho T Trực UBMTTQ xã để theo dõi, nhận xét, đánh giá kết quả tổ chức sơ kết phong trào
* Thời gian phát động:
 Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 30/11/2021
Nội dung thi đua:
1/ Phát động phong trào chung tay phòng chống dịch covid -19
Tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch; nâng cao ý thức tự giác của nhân dân; thực hiện nghiêm túc các Quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế và của Chính quyền các cấp; tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Phải xác định “Chống dịch như chống giặc”; mỗi địa phương là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ; phát huy vai trò của nhân dân; coi chiến thắng dịch là chiến thắng của nhân dân
   Tích cực vận động nhân dân khuyên góp ủng hộ kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống dịch và an sinh xã hội. Các tổ chức, đơn vị tích cực vận động; tranh thủ kêu gọi các Doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân, con em xã nhà thành đạt ủng hộ để góp phần vào công tác phòng chống dịch tại địa phương và ủng hộ các vùng có dịch. Hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ phát huy vai trò của Tổ covid  cộng đồng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ số người về từ các Tỉnh, Thành, đặc biệt là những vùng có dịch; theo dõi việc khai báo Y tế; số cách ly tại nhà, theo dõi tại nhà; theo dõi những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, mất vị giác, khó thở...kịp thời báo cáo về cho BCĐ phòng, chống dịch hoặc trạm Y tế xã để được hướng dẫn. Các đoàn thể, vận động hội viên, Đoàn viên tham gia phối hợp với Công an, Quân sự trực các chốt kiểm soát người vào, ra địa bàn. Trạm Y tế xã, quán triệt và triển khai trong đội ngũ cán bộ, nhân viên Y Tế; Y tế viên, theo chức năng, nhiệm vụ của mình; phối hợp với các lực lượng thi đua phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất, đồng thời quan tâm công tác khám, điều trị, chăm lo sức khỏe cho nhân dân và thi đua xây dựng NTM
2/ Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM
  Các đoàn thể, các thôn xây dựng kế hoạch triển khai một cách cụ thể, trên cơ sở bám vào tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư kiểu mẫu; quan tâm công tác chỉnh trang vườn hộ, chuẩn bị sản xuất Rau, Củ, Quả Vụ đông trong vườn; sắp xếp đồ đạc trong gia đình;VSMT, nhất là các hộ chăn nuôi; Mục tiêu phấn đấu xã Nông thôn mới kiểu mẫu; Hướng đến ứng dụng mô hình kinh tế số; xây dựng Khu dân cư thông minh. Các đoàn thể tếp tục phát động phong trào xóa bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, xây dựng dựng các vùng sản xuất tập trung góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp
3/ Quá trình phát động phong trào thi đua phải gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh” vừa thi đua phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế; xây dựng NTM và quan tâm công tác PCTT-TKCN. Trong điều kiện vừa phòng chống Dịch covid -19, vừa phải phòng chống bão, lũ; Vì vậy, cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đảm bảo tốt an sinh xã hội. Quan tâm theo dõi động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch
    4/ Các nhà trường (Trường Tiểu học, Trường mầm non) Căn cứ vào Hướng dẫn của UBND Tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh; Hướng dẫn của Phòng GD – ĐT huyện Cẩm Xuyên và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch năm học trong điều kiện dịch covid -19 với phương án hiệu quả cao nhất; Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, Phụ huynh, học sinh và Chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch covid -19; thực hiện tốt các Tiêu chí, đảm bảo Trường học an toàn phòng chống dịch ; Khích lệ, động viên tinh thần của đội ngũ giáo viên, khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình năm học 2021-2022; phấn đấu Trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2
Kết thúc đợt thi đua, đề nghị các tổ chức đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận các thôn tổng hợp kết quả và báo cáo về cho Thường trực UBMTTQ xã để tổ chức sơ kết
   Trên đây là nội dung phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm xưng danh huyện Cẩm Xuyên và đón nhận danh hiệu huyện Nông thôn mới. Thường trực MTTQ xã Cẩm Vịnh đề nghị các Tổ chức thành viên trong khối Mặt trận; các tổ chức đoàn thể; Các Ban công tác mặt trận các thôn; các nhà trường (Tiểu học; Mầm non); Trạm Y tế xã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân phát động triển khai các Công trình, hạng mục, các hoạt động hưởng ứng tham gia
  Nhận được công văn, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.
                                                        T/M UB MTTQ XÃ CẨM VỊNH
                                                                          CHỦ TỊCH
 Nơi nhận:
 - TT MTTQ huyện (Để B.cáo)
 - TT Đảng ủy xã
 - Như K gửi                    
  - Lưu MTTQ                                                          Nguyễn Trọng Ty
 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: THƯỜNG TRỰC MTTQ XÃ CẨM VỊNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay914
  • Tháng hiện tại4,344
  • Tổng lượt truy cập243,029
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây