TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 9-2021, DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3- MỨC 4 LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Thứ sáu - 03/09/2021 11:01 105 0
 
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 245/QĐ-STP Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin
điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND
tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của
Sở Tư pháp; Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND
tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số
11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về
việc ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai
trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố Danh mục 79 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm
theo), tại Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch
vụ công tỉnh Hà Tĩnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn) và Chuyên mục Dịch vụ
Công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Sở
(http://tuphap.hatinh.gov.vn).
Điều 2. Văn phòng Sở, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở có
trách nhiệm cập nhật, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân được biết để
áp dụng. Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức
thụ lý và trả kết quả theo quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc
và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
GIÁM ĐỐC
Lê Viết Hồng

2
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC
Dịch cụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
(Ban hành kèm Quyết định số /QĐ-STP ngày /6/2021 của Sở Tư pháp)
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4
I LĨNH VỰC QUỐC TỊCH    
1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam x  
2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở
trong nước
x  
II LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI    
3 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài x  
III LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP    
4 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt
Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
x x
5 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước,
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là
công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại
Việt Nam)
x x
6 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành
tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước
ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
x x
IV LĨNH VỰC LUẬT SƯ    
7 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư x  
8 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành
nghề luật sư
x  
9 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng
luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
x  
10 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật
hợp danh
x  
11 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề
luật sư
x  

3
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4
12 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân x  
13 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước
ngoài
x  
14 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi
nhánh, công ty luật nước ngoài
x  
15 Hợp nhất công ty luật x  
16 Sáp nhập công ty luật x  
17 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển
đổi từ công ty luật nước ngoài
x  
18 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước
ngoài tại Việt Nam
x  
19 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty
luật nước ngoài
x  
20 Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn
đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư
x  
21 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu
cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
x  
22 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty
luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công
ty luật
x  
V LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT    
23 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật x  
24 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật x  
25 Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn
pháp luật
x  
26 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư
vấn pháp luật, chi nhánh
x  
27 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật x  
28 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật x  
VI LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ,
THANH LÝ TÀI SẢN
   
29 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách
cá nhân
x  
30 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên x  

4
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4
31 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
x  
32 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản
x  
33 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh
hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh
nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
x  
VII LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG    
34 Thủ tục miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được
miễn nhiệm)
x  
35 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng x  
36 Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ
chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề
công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
x  
37 Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công
chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này
sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương khác
x  
38 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường
hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành
nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương khác
x  
39 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng x  
40 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau
khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
x  
41 Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức
hành nghề công chứng không có công chứng viên khác
đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
x  
42 Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự x  
43 Thủ tục chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công
chứng viên thành lập
x  
44 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được
chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công
chứng viên thành lập
x  

5
STT Tên thủ tục hành chính Mức
độ 3
Mức
độ 4
VIII LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP    
45 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy
đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
x  
46 Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn
phòng giám định tư pháp
x  
47 Thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp x  
48 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định
tư pháp (trường hợp tự chấm dứt)
x  
49 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng
giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa
chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng
x  
50 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng
giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt
động bị hư hỏng hoặc bị mất
x  
IX LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI    
51 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi
được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt
động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ
sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
x  
52 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài
sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng
ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi
thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương khác
x  
53 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm
trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của
Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
x  
54 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi
nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi
nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
x  
55 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài
nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp
Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của
Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường
hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực
thuộc trung ương khác
x  

6
STT Tên thủ tục hành chính Mức
độ 3
Mức
độ 4
56 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài,
Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức
trọng tài nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam
x  
X LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI    
57 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc x  
58 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau
khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký
hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi
địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương khác
x  
59 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của
Trung tâm hòa giải thương mại
x  
60 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải
thương mại
x  
61 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải
thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại,
Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải
thương mại nước ngoài tại Việt Nam
x  
62 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự
chấm dứt hoạt động
x  
63 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải
thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ
Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động
của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài
tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương khác
x  
64 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký
hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại
nước ngoài tại Việt Nam
x  
65 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt
Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện
chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa
giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải
thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng
x  

7
STT Tên thủ tục hành chính Mức
độ 3
Mức
độ 4
đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài      
XI LĨNH VỰC CHỨNG THỰC    
66 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc x  
XII LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI    
67 Đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại x  
68 Thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại x  
69 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại x  
70 Cấp lại thẻ Thừa phát lại x  
71 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại x  
72 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại x  
73 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng
Thừa phát lại
x  
74 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại x  
75 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt
động Văn phòng thừa phát lại
x  
76 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại x  
77 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
x  
78 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại x  
79 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển
nhượng Văn phòng Thừa phát lại
x  
     
     
           

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ NGÂN

 Từ khóa: TƯ PHÁP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay844
  • Tháng hiện tại4,274
  • Tổng lượt truy cập242,959
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây