NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM (2021-2025) HĐND XÃ CẨM VỊNH

Thứ năm - 08/07/2021 09:56 66 0

             HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     XÃ CẨM VỊNH                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số: 09 /NQ-HĐND                                                                              
                                                                                                               Cẩm Vịnh, ngày 08  tháng  7  năm 2021
                                                                                       
 
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Xà
KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ I
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Sau khi xem xét Tờ trình số 254/TTr-UBND, ngày 02/7/2021 của UBND xã, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã và ý kiến của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân xã đồng ý Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025), với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
1.    Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020)
Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trong tình hình chung có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Diễn biễn phức tạp thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là trận lũ lịch sử năm 2020, dịch tả lợn Châu phi, đại dịch Covid - 19 đã gây hậu quả nặng nề, tác động đến các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.
-  Kinh tế tiếp tục phát triển, mặc dù liên tiếp bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và đại dịch Covid-19, nhưng giai đoạn (2016 - 2020) có 09/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: 03 chỉ tiêu đạt và 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra . Tăng trưởng giá trị sản xuất vẩn duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn (2016-2020) tăng trưởng 8,96%/năm ; quy mô giá trị sản xuất (Theo giá HH) đạt 190,427 tỷ đồng, tăng 65%, thu nhập bình quân đầu người 43,19 triệu đồng, tăng 52% so với đầu nhiệm kỳ (đầu nhiệm kỳ là 22,4 triệu đồng); cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng (Nông nghiệp giảm từ 42 xuống còn 27,18%, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng tăng tăng từ 22 lên 32,85%, TMDV và phụ trợ tăng từ 36 lên 39,97%); 
       - Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao; chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; Quốc phòng - An ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo. Các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- Xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm sáng tạo; vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách, phương thức huy động, lồng ghép các nguồn lực phù hợp; phát huy dân chủ, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực với vai trò là chủ thể của nhân dân, đạt kết quả nổi bật trong giai đoạn 2016-2020. Có 5/7 khu dân cư kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nâng cao. Kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng cơ bản đồng bộ, môi trường khu dân cư được cải thiện; tổ chức ứng cứu lũ lụt, phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; 
- Công tác CCHC được quan tâm, triển khai đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 99%; Trình độ năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên, đạt chuẩn hóa; kỷ luật kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc.
Tuy vậy, tình hình kinh tế- xã hội 5 năm qua còn những tồn tại, hạn chế:
-  Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhất là việc phá bờ thửa nhỏ còn khiêm tốn; chưa có giải pháp để xây dựng mô hình công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, liên kết trong sản xuất nhằm đưa các loại cây mới có giá trị kinh tế để tăng năng suất hiệu quả trên đơn vị diện tích.
- Phong trào xây dựng NTM giữa các thôn chưa đồng đều, một số đơn vị thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu kết quả đạt thấp; sự vào cuộc của một số hộ gia đình chưa thực sự quan tâm việc chỉnh trang vườn hộ tạo cảnh quan vẻ đẹp ở nông thôn; thu nhập từ kinh tế vườn hộ và một số tiêu chí đạt được chưa thực sự vững chắc
- Tình hình an ninh, trật tự, ATXH nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn những nguy cơ tệ nạn xã hội như tình trạng trộm cắp, hiện tượng đốt pháo nổ trong dịp lễ tết, vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn .
2. Mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025: 
        2.1. Mục tiêu tổng quát: Chỉ đạo, tập trung quyết liệt trong tổ chức hiện hiện; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; khai thác tối đa và hiệu quả các tiềm năng lợi thế, hệ thống giao thông kết nối phát triển, phấn đấu xây dựng Cẩm Vịnh trở thành xã có nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, cụm CN - TTCN phát triển; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025
* Về kinh tế
- Cơ cấu tỷ trọng kinh tế: Tiểu thủ Công nghiệp - Xây dựng  34,6%, dịch vụ và phụ trợ 46,5%; Nông nghiệp 18,9%.
- Thu nhập bình quân đầu người đến 2025 phấn đấu đạt 75 triệu đồng/người/năm
- Giá trị thu hoạch 120 triệu đồng/ha/năm. Diện tích sản xuất liên kết 90 ha
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến 2025 đạt 125 tỷ đồng
- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 phấn đấu đạt 13.5 tỷ đồng trở lên. 
- Hàng năm, thành lập mới 1-2 doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 tăng thêm 8 doanh nghiệp, cũng cố nâng cao 2-3 HTX hoạt động có hiệu quả, thành lập 5-6 THT.
- Đến năm 2021 có 7/7 khu dân cư kiểu mẫu, tăng vườn mẫu mỗi năm từ 3-5 vườn; phấn đấu xây dựng 1-2 sản phẩm OCCOP trên địa bàn.
* Văn hóa - xã hội
- 7/7 thôn giữ vững thôn văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá đến năm 2025 đạt  93% trở lên
- Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2021- 2022, phấn đấu xây dựng trường Mầm non  đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm, (tháng 6/2022).
- Giữ vững Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2; tỷ lệ phát triển dân số hàng năm từ  5 - 70/00, giảm tỷ lệ sinh trên 2 con từ 2-3%/năm, giảm tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng xuống dưới 6%. 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95% trở lên
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80% 
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bền vững theo tiêu chí mới mỗi năm từ 1-2%
* Môi trường 
- Tỷ lệ hộ tham gia thu gom, phân loại rác thải đạt trên 98%; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; trên 97% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia, nhân rộng mô hình xử lý rác thải và mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình từ 25% trở lên.
* Quốc phòng - An ninh: 
- Đơn vị đạt cơ sở vững mạnh toàn diện
- Hoàn thành nhiệm vụ diễn tập; huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, chỉ tiêu tuyển giao quân và các nhiệm vụ khác về quốc phòng - An ninh.
- Đảm bảo An ninh trật tự, an toàn xã hội.
3. Nhiệm vụ đột phá chiến lược:  
3.1. Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại; tập trung thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề nông thôn.
3.2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp, tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp gắn với đề án sản xuất, theo hướng hữu cơ, liên kết Doanh nghiệp; đa dạng hóa các loại nghành nghề, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.
3.3. Đẩy nhanh Cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
4.1. Về phát triển nông nghiệp 
Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mạnh mẽ cây trồng gắn với đề án tái cấu trúc ngành Nông nghiệp và đề án sản xuất; lựa chọn sản phẩm chủ lực nông nghiệp sạch, an toàn theo hướng hữu cơ có năng suất chất lượng cao, thực hiện có hiệu quả chủ trương phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, quan tâm công tác chỉnh trang vườn hộ, lựa chọn các hộ có vườn liền kề có điều kiện đất vườn định hướng trồng 1 loại cây cho thu nhập kết nối thị trường, xây dựng mô hình liên kết tập trung (rau, củ, quả) để phục vụ thị trường, liên kết với DN. Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, phát triển mô hình THT, HTX, doanh nghiệp trong sản xuất, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Khảo nghiệm đưa giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá (rau, củ các loại, lúa, cây dược liệu, bò, gà …v.v).  Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường: như mô hình chăn nuôi bò nhốt có lộ trình dần thay thế nuôi lợn thịt, mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt; gà thịt; vịt, gà đẻ trứng . Quan tâm và thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm đối với những hộ không chấp hành luật thú y.
4.2. Về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngành nghề
Tiếp tục khuyến khích phát triển dịch vụ, thương mại khai thác tiềm năng lợi thế các dự án đầu tư trên địa bàn tại ngã tư đường tránh Thành phố Hà Tĩnh như dự án Khu dân cư gắn Đô thị, Trường Đại học Hà Tĩnh; cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên.
Rà soát, bổ sung quy hoạch những vị trí có điều kiện thuận lợi kinh doanh buôn bán, gắn quy hoạch xen ghép dân cư, khuyến khích các hộ xây dựng các điểm siêu thị Mini tiện ích tại các địa bàn thôn, nâng cấp điểm kinh doanh ngã 3 thôn Đông Hạ nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân kinh doanh và thu hút các Doanh nghiệp, HTX đầu tư, mở rộng quy mô, hoạt động có hiệu quả. 
 Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kết nối để các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh phát triển, tiếp cận với thị trường.
4.3. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Tập trung thu hút mọi nguồn lực (tranh thủ các dự án, huy động đóng góp nội lực của nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ) và từ nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng , đặc biệt nâng cấp tuyến đường liên thôn, liên xã; hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; cơ sở vật chất văn hóa tại các tường học..v.v.
4.4. Về tài nguyên môi trường - quy hoạch
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gia đoạn 2021-2030 và công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ các quy định về luật đất đai hiện hành, tiếp tục rà soát xây dựng hồ sơ cấp giấy QSDĐ, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên thực hiện nghiêm luật đất đai, kịp thời giải quyết và xử lý nghiêm các hộ vi phạm. Chỉ đạo, giúp đỡ HTX Môi trường hoạt động một cách hiệu quả. Hằng năm xây dựng quy hoạch đất dân cư để cấp đất và đấu giá tăng nguồn thu ngân sách; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, mở rộng Quy hoạch cụm Công nghiệp 2, thu hút đầu tư các dự án tại khu Đô thị đã được quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng nhà ở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm đồng thời huy động nguồn lực đầu tư khuôn viên các nghĩa trang gắn với quản lý có hiệu quả.
4.5. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện mạnh mẽ chương trình MTQG XDNTM, tập trung các giải pháp huy động nguồn lực xây dựng hoàn thành 100% khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2021 và xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025; bằng các giải pháp để người dân nâng cao được ý thức tự giác, tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM. Tiếp tục quan tâm công tác chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, cảnh quan môi trường nông thôn, phân loại xử lý rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt, ưu tiên nguồn lực, huy động xã hội hóa tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các điểm nhấn tại các đơn vị thôn ; xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn; rà soát các sản phẩm chủ lực để có giải pháp xây dựng thương hiệu OCOP đảm bảo tiêu chuẩn. Xây dựng thành công mô hình khu dân cư thông minh và mô hình kinh tế số.
4.6. Về văn hóa - xã hội 
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, đẩy mạnh các hoạt động VHVN, TDTT; Cũng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hoá từ xã đến thôn; Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh;  Nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hoá, thôn văn hóa, đơn vị văn hóa; tiếp tục thực hiện nghiêm túc về việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền nhất là ở cơ sở.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo: Tập trung cũng cố xây dựng cơ sở vật chất ở các trường học theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Giữ vững các danh hiệu thi đua, hằng năm tăng tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi; cũng cố vững chắc thành quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; thực hiện tốt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tăng cường hoạt động của “Trung tâm học tập cộng đồng” nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao hiệu quả phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình và xã hội.  
- Chủ động triển khai phòng chống có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong gia đoạn hiện nay, không chủ quan lơ là. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức công tác phòng chống dịch. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân: nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân. Quan tâm công tác dân số KHHGĐ, tăng cường tuyên truyên thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ trẻ em.
- Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo: thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo bền vững; bảo trợ xã hội; bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới; quan tâm thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt đối với người yếu thế và gặp rủi ro hoạn nạn. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4.7. Công tác Cải cách hành chính:
Triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành CCHC; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đầu tư hiện đại hóa nền hành chính (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); đầu tư trụ sở làm việc Công an xã; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động quản lý điều hành, CCHC. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4.8. Công tác Quốc phòng An ninh, Tư pháp:
Xây dựng, kiện toàn và quản lý chặt chẽ lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, lực lượng Công an viên đủ về số lượng và chất lượng; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của đất nước; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thiện các chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; chủ động phòng chống cháy nỗ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ Nghị quyết, UBND xã tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả. 
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND và các ban, ngành trong quá trình thực hiện nghị quyết.
- Đề nghị UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên tích cực động viên nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm (2021-2025); đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã khóa XX, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 08 /7/2021./.
  Nơi nhận:                                                                                                                       CHỦ TỊCH
- TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Cẩm Vịnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ xã và các đoàn thể cấp xã;                                                                       Trần Thị Hải Hoa
- Đại biểu HĐND xã;
- Bí thư, thôn trưởng 7 thôn;
- Lưu Hồ sơ HĐND; VP HĐND - UBND.    

 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ CẨM VỊNH

 Từ khóa: NGHỊ QUYẾT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay136
  • Tháng hiện tại5,582
  • Tổng lượt truy cập91,655
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây