NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA HĐND XÃ CẨM VỊNH

Thứ năm - 08/07/2021 10:48 83 0


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      XÃ CẨM VỊNH                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    Số:  08/ NQ-HĐND                                                                                     Cẩm Vịnh, ngày 08  tháng 7 năm 2021
                                                                                                               
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2021


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM VỊNH
KHOÁ XX KỲ HỌP THỨ I
 
   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
   Sau khi xem xét Tờ trình số 253/TTr-UBND, ngày 02/7/2021 của UBND xã, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã và ý kiến của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp,
                                                                                             QUYẾT NGHỊ:

   Điều 1. Hội đồng nhân dân xã cơ bản nhất trí nội dung báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.
   Điều 2. Hội đồng nhân dân xã nhấn mạnh một số nội dung sau:
6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, Quốc phòng, an ninh được giữ vững; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương được triển khai kịp thời, việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại khó khăn:
- Thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh nhất là dịch tả lợn châu phi tiếp diễn, dịch viêm da nỗi cục ở bò, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng, mọi mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021; việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, thông qua các phong trào thi đua một số thôn còn thiếu chủ động, chưa duy trì thường xuyên, huy động nguồn lực, sắp xếp chỉnh trang vườn hộ, còn hạn chế nên kết quả đạt còn thấp, vai trò tham mưu một số ban ngành còn hạn chế; công tác thu ngân sách đạt thấp, tình trạng tai tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, mất an toàn giao thông ..vv vẫn còn xảy ra.
    Để tập trung khắc phục những tồn tại, khó khăn và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm. Hội đồng nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
   1. Tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch  Covid- 19 theo phương châm 4 tại chổ, phát huy vai trò trách nhiệm của BCĐ phòng chống dịch, Tổ Covid- 19 (Tổ giám sát cộng đồng ở thôn xóm) áp dụng các biện pháp phòng chống có hiệu quả. Thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin Covid -19 trên địa bàn theo kế hoạch.
   2. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa hè thu; quan tâm công tác dự thính dự báo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, phấn đấu năng suất, sản lượng vụ hè thu, thu hoạch trước mùa mưa bảo. Tập trung các giải pháp triển khai, nhân rộng mô hình phá bỏ bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, có kế hoạch giao chỉ tiêu cho các thôn đạt hiệu quả cao nhất, phát động ra quân GTTLNĐ chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân 2022. Xây dựng triển khai Đề án sản xuất cây vụ Đông, khuyến khích trồng rau màu, cây Dược liệu mở rộng quy mô liên kết trong vườn hộ, vùng tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế, khuyến khích xây dựng các mô hình mới mang lại hiệu quả.
Chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò, gia cầm; hạn chế phát triển đàn lợn nguy cơ dịch bệnh rất cao, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo công tác môi trường chăn nuôi trong dân cư, phát huy và nhân rộng mô hình dùng chế phẩm trong chăn nuôi.
   3. Tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng NTM, chỉ đạo quyết liệt, rà soát khung kế hoạch nâng cao các tiêu chí và đề xuất Văn phòng NTM tỉnh đánh giá mức độ xã NTM Kiểu mẫu trong tháng 9/2021 theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016- 2020, phấn đấu tăng 1 - 2 thôn đạt khu dân cư mẫu, quan tâm tiêu chí Thu nhập - Hộ nghèo. Triển khai xây dựng khu dân cư thông minh và mô hình kinh tế số theo kế hoạch.
   4. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; quan tâm công tác giải quyết tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030; tập trung thực hiện công tác quy hoạch, GPMB để đấu giá, cấp đất dân cư, Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường.
   5. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu ngân sách năm 2021; tập trung cao nguồn thu tiền cấp quyền SDĐ, thuế xây dựng nhà ở, ngoài quốc doanh hộ KD cá thể, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp..vv. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư công năm 2021, đảm bảo chất lượng và xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2022.
   6. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, Đô thị văn minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách với người có công và các đối tượng bảo trợ; chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, tập trung cao làm nhà ở theo Quyết định BCĐ 22, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đợt 2 trước 30/7. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo cảnh quan các nhà trường, chuẩn bị tốt khai giảng cho năm học mới 2021 - 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững các danh hiệu thi đua; tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường, tập trung xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 2. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Tăng cường công tác quản lý các di tích văn hóa trên địa bàn, huy động nguồn lực đầu từ nhà trù tại đền Đức Đại Vương. 
   7. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, hoàn thành đưa vào sử dụng trung tâm giao dịch 1 cửa hiện đại của xã trong quý 3; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, nâng số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, duy trì cổng thông tin điện tử của xã, nâng cao hiệu quả hoạt động 1 cửa, 1 cửa liên thông. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân.
   8. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động PCTT-TKCN đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra; nắm chắc thanh niên độ tuổi 17; thực hiện tốt các chính sách công tác hậu phương quân đội.
   Điều 3.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
UBND xã căn cứ Nghị quyết HĐND cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch, tổ chức chỉ đạo điều hành và thực hiện có hiệu quả.
Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
UBMTTQ xã, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền động viên các đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
    Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã khóa XX, kỳ họp thứ 1 thông qua ngày 08 /7/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
         
  Nơi nhận:                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
- TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Cẩm Vịnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ xã và các đoàn thể cấp xã;                                                                                  Trần Thị Hải Hoa
- Đại biểu HĐND xã;
- 7 thôn;
 - Lưu VT; Hồ sơ HĐND; VP HĐND - UBND. 


 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ CẨM VỊNH

 Từ khóa: HĐND, NGHỊ QUYẾT

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay87
  • Tháng hiện tại5,533
  • Tổng lượt truy cập91,606
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây