KẾ HOẠCH Kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Thứ sáu - 01/04/2022 10:48 27 0
KẾ HOẠCHKiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 117/KH-UBND Cẩm Vịnh, ngày 01 tháng 4 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách
hành chính nhà nước năm 2022


Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã về Cải cách hành chính năm 2022; UBND xã ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của xã, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thông qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC để đôn đốc các ban ngành chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2022. Qua đó phát hiện những khó khăn vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã, biểu dương kịp thời những ban ngành, công chức thực hiện tốt công tác CCHC.
Kiểm tra, tự kiểm tra CCHC nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ theo hướng hiện đại nhanh chóng thuận tiện; lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá
Các ban ngành chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã
2. Nội dung kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá
Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 của xã; dự kiến sẽ được triển khai và tổ chức thực hiện định kỳ và đột xuất và thường xuyên cụ thể như sau:
2.1. Nội dung kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá định kỳ.
Kiểm tra, tự kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC được chỉ ra tại đợt kiểm tra, thẩm định, đánh giá xác định chỉ số CCHC cuối năm 2021.
Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao theo kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 20/01/2022 của UBND xã về CCHC.
a) Công tác chỉ đạo điều hành CCHC
- Xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022, khung kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; kế hoạch tuyên truyền, văn bản triển khai kế hoạch tuyên truyền; xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy pháp pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, rà soát thủ tục hành chính; tham gia tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; công tác kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC.
- Việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện giao Chủ tịch UBND xã; đánh giá vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC theo QĐ số 54/2019/QĐ-UBND, ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về quy định tách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.
- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định;
- Việc chấn chỉnh xử lý, khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC.
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL.
- Công tác tham mưu và ban hành văn bản QPPL (đúng quy trình, thẩm quyền, nội dung hợp pháp, hợp hiến) (Nếu có).
- Công tác góp ý các văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh, huyện ban hành.
- Kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL (Nếu có).
- Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL để đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản QPPL không còn phù hợp.
- Tổ chức thực hiện các văn bản QPPL của cơ quan cấp trên, cơ quan cùng cấp ban hành (nếu có).
- Tổ chức việc theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại đơn vị; xử lý các vấn đề phát hiện qua theo dõi thi hành pháp luật của đơn vị.
c) Cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
- Về cải cách TTHC;
+ Kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;
+ Việc cập nhật, công bố, niêm yết, công khai các TTHC theo thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo quy định của pháp luật.
+ Việc giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá TTHC.
+ Việc tiếp nhận, xử lý. Phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn xã.
- Thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông.
+ Kết quả đầu tư, xây dựng, nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã đảm bảo về diện tích, trang thiết bị theo quy định.
+ Việc ban hành, áp dụng quy chế hoạt động phân công các nhiệm vụ tại bộ phận một cửa, thực hiện quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC quá hạn.
+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC, bố trí nhân sự tại bộ phận 1 cửa.
+ Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.
d) Cải cách tổ chức bộ máy
- Kết quả thực hiện quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
- Kết quả thực hiện các nội dung về vị trí việc làm của đơn vị theo quy định.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thôn đảm bảo đúng quy định.
đ) Cải cách chế độ công vụ
- Kết quả thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với việc bố trí, sử dụng đạo tạo đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ.
- Việc triển khai thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với đội ngũ cán bộ công chức xã; kết quả thực hiện Nghị quyết 258/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.
- Kết quả thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức tại đơn vị.
- Công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tại đơn vị; Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017, QĐ số 20/2019/QĐ-UBND, ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh.
- Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức.
- Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, cập nhật thông tin hồ sơ của cán bộ, công chức của đơn vị trên phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.
e) Cải cách tài chính công
- Việc thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo các Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.
- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công, kết quả thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan hành chính cấp xã.
- Kết quả công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng tài chính công.
- Việc tiết kiệm và sử dụng kinh phí hiệu quả; kết quả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.
g) Xây dựng và phát triển chính quyền số
- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của xã.
- Việc ứng dụng các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trực tuyến, một cửa điện tử, cổng thông tin điện tử (đặc biệt là minh bạch hóa hoạt động của cơ quan) và ứng dụng chữ ký số tại đơn vị.
- Việc cập nhật, công khai minh bạch thông tin trên cổng/trang thông tin  điện tử của xã theo quy định tại QĐ số 739/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh.
- Việc quản lý văn bản điện tử (kết quả trao đổi văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử của đơn vị); quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và phần mềm hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
- Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng dịch công trực tuyến mức độ 3,4; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên tuyền và hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.
- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại QĐ số 45/201/6/QĐ-TTG, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Việc chỉ đạo xây dựng mới, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị theo kế hoạch của huyện và xã.
2.2. Về tự kiểm tra thường xuyên thực hiện CCHC.
- Việc tổ chức và hoạt động, giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.
- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của cán bộ công chức của đơn vị.
- Các nội dung theo phản ảnh, kiến nghị của người dân, tổ chức.
3. Phương pháp, thời gian thực hiện.
3.1. Kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá định kỳ.
a) Kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá định kỳ 6 tháng: Xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra, tự kiểm tra, tổ chức thực hiện tự kiểm tra hoàn thành báo cáo và biên bản tự kiểm tra gửi về huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 05/6/2022.
b) Kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC năm 2022: tổ chức thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra; thời gian đầu tháng 11/2022 và báo cáo dự kiến xác định chỉ số CCHC gửi về huyện theo quy định.
3.2. Kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên:
Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức văn hóa công vụ và một số nội dung trong công tác CCHC năm 2022, theo nội dung mà người dân tổ chức phản ảnh kiến nghị để kịp thòi chấn chỉnh, khắc phục hướng tới sự hài lòng của người dân.
III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
1. Văn phòng UBND
- Chủ trì phối hợp với các ban ngành chuyên môn: Văn hóa TT, VH Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch, ĐC-NN-XD&MT, Tài chính-Kế toán tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC, thành lập tổ kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC; kiểm tra nhắc nhở thường xuyên với các nội dung kiểm tra thường xuyên.
- Theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các ban ngành chuyên môn thực hiện nhiệm vụ CCHC, tổng hợp kết quả thực hiện công tác CCHC (thực hiện chế độ thông tin báo cáo) báo cáo UBND xã và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Phối hợp với bộ phận Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC trình UBND xã xem xét phê duyệt.
2. Các ban ngành chuyên môn
- Có trách nhiệm cùng với tổ kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện công tác tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách; thường xuyên tự kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về công tác CCHC của ngành mình phụ trách (triển khai thực hiện kế hoạch); thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC năm 2022 của UBND xã, yêu cầu các ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh, đề xuất hướng xử lý gửi về UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) để tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Các thôn;

- Lưu: VP UBND;
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chiến

 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: TRẦN THỊ HẢO - VĂN PHÒNG HĐND, UBND XÃ CẨM VỊNH::

 Từ khóa: KẾ HOẠCH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay133
  • Tháng hiện tại5,579
  • Tổng lượt truy cập91,652
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây