Ngân sách

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2022

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2022

 •   30/06/2022 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 1039
 •   Phản hồi: 0
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2022
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2022

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2022

 •   30/09/2022 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 1007
 •   Phản hồi: 0
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2022
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2022

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2022

 •   01/09/2022 04:01:00 PM
 •   Đã xem: 1199
 •   Phản hồi: 0
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 •   05/10/2022 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 •   31/10/2022 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 839
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 •   05/07/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 •   05/07/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 671
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

 •   21/01/2022 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 1760
 •   Phản hồi: 0
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phân bổ tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/12/2021)
(Kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã Cẩm Vịnh về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 2022 của xã Cẩm Vịnh)
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

 •   21/01/2022 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phân bổ tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/12/2021)
(Kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã Cẩm Vịnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Cẩm Vịnh)
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

 •   21/01/2022 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phân bổ tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/12/2021)
(Kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã Cẩm Vịnh  về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Cẩm Vịnh)
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

 •   27/07/2022 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 844
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
BIÊN BẢN “V/v niêm yết công khai Quyết toán ngân sách xã năm 2021

BIÊN BẢN “V/v niêm yết công khai Quyết toán ngân sách xã năm 2021

 •   27/07/2022 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 894
 •   Phản hồi: 0
BIÊN BẢN“V/v niêm yết công khai Quyết toán ngân sách xã năm 2021
BIÊN BẢN “V/v kết thúc niêm yết công khai Dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022”

BIÊN BẢN “V/v kết thúc niêm yết công khai Dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022”

 •   21/02/2022 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
BIÊN BẢN
“V/v kết thúc niêm yết công khai Dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022”
QUYẾT TOÁN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2021

QUYẾT TOÁN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2021

 •   27/07/2022 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT TOÁN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 27/07/2022 của UNBND xã Cẩm Vịnh)
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
​QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

​QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

 •   27/07/2022 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
​ ​QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 27/07/2022 của UNBND xã Cẩm Vịnh)
(Số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phê chuẩn)
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

 •   27/07/2022 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 1677
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 27/07/2022 của UNBND xã Cẩm Vịnh)
(Số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phê chuẩn) 
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

 •   27/07/2022 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021


(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 27/07/2022 của UNBND xã Cẩm Vịnh)

(Số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phê chuẩn)


QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021


(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 27/07/2022 của UNBND xã Cẩm Vịnh)

(Số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phê chuẩn)

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021


(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 27/07/2022 của UNBND xã Cẩm Vịnh)

(Số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phê chuẩn)
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

 •   27/07/2022 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 27/07/2022 của UNBND xã Cẩm Vịnh)
(Số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phê chuẩn)
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

 •   20/01/2022 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phân bổ tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/12/2021)
(Kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã Cẩm Vịnh                                                                                                                                                                 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Cẩm Vịnh)

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay443
 • Tháng hiện tại28,241
 • Tổng lượt truy cập288,807
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây