KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Vịnh năm 2021

Thứ sáu - 22/01/2021 08:19 86 0
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH


Số: 32/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Vịnh, ngày 22 tháng 01 năm 2021
KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Vịnh năm 2021Thực hiện Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên  năm 2021; Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 22/01/2021 của UBND xã Cẩm Vịnh về Kế hoạch Cải cách hành chính xã Cẩm Vịnh năm 2021; UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ  CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức các tập thể, cá nhân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại.
- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính(TTHC); các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.
- Phát huy tối đa vai trò của hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng trong việc pháthiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hiệu quả và điểm hạn chế đối với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cá nhân, tổ chức.
2. Yêu cầu:
- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh, huyện, xã.
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2021; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, gắn tuyên truyền CCHC với công tácquán triệt, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.
3. Chỉ tiêu cụ thể:
- Trang TTĐT của xã mở chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về TTHC, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn huyện và đăng tải bộ TTHC phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.
- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến.
- Đài Truyền thanh xã có chuyên mục tuyên truyền CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC và tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
- Bộ phận giao dịch một cửa xã thực hiện công khai hướng dẫn TTHC theo quy định; Bưu điện văn hóa xã có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ Nhân dân đọc, tra cứu.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền:
1. Nội dung tuyên truyền:
a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.
c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC của Trung ương và của tỉnh, huyện trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; bảo hiểm...
- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, huyện.
- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong CCHC tỉnh, huyện và địa phương.
d) Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.
đ) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, huyện và địa phương.
e) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.
2. Hình thức tuyên truyền
a) Thông qua tất cả các loại hình, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài truyền thanh xã; Trang thông tin điện tử của xã; điểm BĐVH xã…
b) Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến các công tác cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
d) Đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của địa phương và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng địa phương.
g) Đưa nội dung  CCHC nhà nước, chương trình tổng thể CCHC nhà nước của huyện giai đoạn 2021-2030 vào các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật một cách phù hợp.
3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (có phụ lục chi tiết kèm theo)
III. KINH PHÍ
Kinh phí tuyên truyền được bố trí trong nguồn kinh phí CCHC năm 2021 của xã do ngân sách xã bố trí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
IV. THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO
1. Hình thức báo cáo (quý, 6 tháng, năm): địa phương  bố trí mục kết quả tuyên truyền CCHC trong báo cáo kết quả CCHC (quý, 6 tháng và năm), nội dung báo cáo phải nêu rõ số lượng lớp tập huấn, số tin bài, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về công tác CCHC. Báo cáo gửi về UBND huyện qua Phòng VHTT.
2. Thời gian báo cáo: theo báo cáo kết quả CCHC quý, 6 tháng và năm của địa phương.
3. Các báo cáo đột xuất về tuyên truyền CCHC: khi có yêu cầu báo cáo, địa phương thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian quy định.
V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn hóa - Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này ở địa phương và thực hiện các nội dung được phân công; định kỳ quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.
2. Văn phòng: Phối hợp với các ban ngành liên quan phổ biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của xã; đôn đốc các ban ngành chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC thuộc ngành, lĩnh vực; hàng tháng cung cấp nội dung thông tin để Ban Văn hóa - Thông tin triển khai tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh xã, điểm Bưu điện văn hóa xã.
Đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa được cập nhật và công khai minh bạch lên phần mềm dịch vụ công trực tuyến; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ban ngành trong việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tuyên truyền trực tiếp, tại chổ các nội dung về CCHC.
3. Tư pháp-Hộ tịch: Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan lồng ghép các nội dung tuyên tuyền của Kế hoạch này với các hoạt động tuyên truyền của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã.
4. Tài chính: Chủ trì, phối hợp với BanVăn hóa - Thông tin thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.
5. Đài truyền thanh xã: Phối hợp với BanVăn hóa - Thông tin, các ban ngành đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề tuyên truyền CCHC; định kỳ báo cáo quý, 06 tháng và năm kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC về Phòng VH-TT để tổng hợp.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể cấp xã tích cực tham gia tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của UBND xã, yêu cầu các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ, VHTT;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban, ngành;
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể cấp xã;
- Đài truyền thanh xã
- Lưu: VT, VHTT.

 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chiến

PHỤ LỤC
NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2022 của UBND xã)

 
TT NHIỆM VỤ SẢN PHẨM CƠ QUAN
CHỦ TRÌ
CƠ QUAN
PHỐI HỢP
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN KINH PHÍ GHI CHÚ
1
Cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính, các Văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử;
 
- Bộ TTHC, văn bản QPPL được cập nhật đầy đủ, kịp thời.
- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.
- Trang Thông tin điện tử của UBND xã: VHTT Các ban ngành chuyên môn
 
Thường xuyên trong năm 2021 UBND xã chủ động bố trí

 
2 Tuyên truyền văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, TTHC trên Truyền thanh - Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.
- Tài liệu, đĩa CD, tờ rơi tuyên truyền CCHC, TTHC
- Báo cáo kết quả thực hiện.
Đài TT xã, VHTT Các ban ngành chuyên môn
 
Thường xuyên trong năm 2021 UBND xã chủ động bố trí  
3 Tuyên truyền trên Trang TTĐT cấp xã Chuyên mục “Cải cách hành chính” trên Trang TTĐT  xã VHTT Các ban ngành chuyên môn
 
Thường xuyên trong năm 2021 UBND xã chủ động bố trí  
4 Tuyên truyền tại Điểm bưu điện văn hóa xã - Văn bản chỉ đạo thực hiện;
- Các văn bản, tài liệu liên quan đến CCHC.
VH-TT, Điểm bưu điện văn hóa xã Các ban ngành chuyên môn
 
Thường xuyên trong năm 2021 UBND xã chủ động bố trí  
5 Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã - Tiếp phát sóng các chương trình tuyên truyền CCHC của Đài cấp trên; phát các tin, bài thông báo, hướng dẫn người dân tham gia các giao dịch dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích.
- Nhật ký và hồ sơ tuyên truyền
 
Đài TT xã, VHTT Các ban ngành chuyên môn
 
- Tiếp phát, tuyên truyền thường xuyên.
 
UBND xã chủ động bố trí  
6 Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; Trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. - Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;
- Các ấn phẩm cung cấp thông tin và hướng dẫn khai thác dịch vụ công trực tuyến.
 
Đài TT xã, VHTT Các ban ngành chuyên môn
 

Thường xuyên trong năm 2021
UBND xã chủ động bố trí  
7 Tuyên truyền, vận động CBCCVC tham gia cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cuộc thi tìm hiểu CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh VHTT
 
Các ban ngành chuyên môn
 
Quý III/2021    
8 Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 
VHTT Các ban ngành chuyên môn
 
Thường xuyên trong năm 2021 UBND xã chủ động bố trí  
9 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực - Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.
- Báo cáo kết quả thực hiện.
Tư Pháp-Hộ tịch Các ban ngành chuyên môn
 
Thường xuyên trong năm 2021 Theo dự trù riêng  
10 Tham gia giá trị cuộc thi viết sáng kiến về cải cách hành chính Cuộc thi viết Sáng kiến về cải cách hành chính Văn phòng UBND Các ban ngành chuyên môn
 
Quý III/2021    

         
 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: VĂN PHÒNG UBND XÃ CẨM VỊNH:

 Từ khóa: KH CCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay859
  • Tháng hiện tại4,289
  • Tổng lượt truy cập242,974
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây