KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ QUÝ 4 NĂM 2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ CẨM VỊNH

Chủ nhật - 03/10/2021 20:59 170 0

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẢNG UỶ XÃ CẨM VỊNH
*
Số: 29 - KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cẩm Vịnh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ QUÝ 4 NĂM 2021
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2021
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY
- Tập trung cao công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đối với chi bộ và đảng viên.
- Chỉ đạo thành công kỳ họp thứ nhất, thứ 2 HĐND khóa XX. Chỉ đạo 2 nhà trường khai giảng năm học mới 2021 - 2022, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất hè thu, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm
- Tập trung cao xây dựng cơ bản hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu thôn Ngụ Phúc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị
- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Cẩm Xuyên Đảng ủy đã kịp thời  ban hành 13 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ (1). Tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021- 2026
- Tổ chức học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo thành công kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã khóa XX, Tại kỳ họp thứ nhất đã bầu các chức danh chính quyền theo luật định.
- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra (Theo quyết định số 30-QĐ/UBKTHU, ngày 22 tháng 7 năm 2021); nhiệm vụ tự giám sát (Theo Công văn số: 101/CV /MTTQ-BTT ngày 12 /7//2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên. Đồng thời Ban hành quyết quyết định, Kế hoach, đề cương gửi 4 chi bộ và 4 đảng viên đã  tiến hành kiểm tra, giám sát đến 1 chi bộ và 4 đảng viên qua kiểm tra, giám sát các chi bộ và cá nhân đảng viên đã được chỉ ra những tồn tại và giải pháp khắc phục (2)
Trong tháng kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào đảng có 4 đồng chí tham gia học lớp đảng viên mới, chuyển đi 2 đ/c, chuyển đến 2 đ/c, hiện nay toàn Đảng bộ có 310 đảng viên. Trao tặng huy hiệu Đảng nhân dịp 19/5/2021 cho 8 đồng chí. Trong dịp 02/9/2021 có 8 đồng chí được tặng huy hiệu đảng các loại song do huyện chưa cấp đủ huy hiệu Đảng nên Đảng ủy chưa trao tặng được cho các đ/c, đồng thời đã hoàn thiện 4 hồ sơ dịp 7/11/2021 đề nghị cấp trên xét tặng.
* UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, đoàn viên công đoàn vào cuộc, tích cực trong công tác phòng chống dịch, phát huy vai trò giám sát các tổ covd-19 cộng đồng ( tham gia tổ Covid-19 cộng đồng, huy động nguồn lực trực chốt gác đảm bảo PCD Covid - 19, phục vụ tốt tại 2 khu cách ly tập trung).  Phối hợp theo dõi con em từ các tỉnh, thành nhất là các vùng dịch về địa phương, vận động khai báo y tế, giám sát cách ly; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, quan tâm huy động nguồn đóng góp hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid -19 , huy động đoàn thể xây dựng  khu dân cư kiểu mẫu thôn Ngụ Phúc(3). Hoàn thành đảm nhận xây dựng 2 nhà ở theo BCĐ 22, 1 nhà đại đoàn kết, Hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, huy động cán bộ và hội viên 4 chi hội (Tam Trung, Yên Khánh, Đông Hạ, Ngụ Quế) giúp thôn Ngụ Phúc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu(4), triển khai hỗ trợ mô hình sinh kế cho các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn bằng hỗ trợ gà giống.
      
(1). Công văn số 42-CV/ĐU, ngày 8/7/2021 về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Cựu chiến binh xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027, kế hoạch số 20 ngày 5/7/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/6/2021 của Huyện ủy Cẩm Xuyên /về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Kế hoạch số 21/KH-ĐU, ngày 16/7/2021 về Đại hội Chi bộ và Hội nghị bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023; Kế hoạch số 23-KH/ĐU, ngày 28/7/2021 về  tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiệnNghị quyết số 04, 05, 06, 07, 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXII, Kế hoạch số  24 - KH/ĐU, ngày 2/8/2021 về Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí t lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;  Kế hoạch số 25-KH/ĐU về Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  Kế hoạch số 26-KH/ĐU, ngày 26/8/2021 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021-2026 và những năm tiếp theo; Công văn 43 - CV/ĐU ngày 2/8/2021 (Về việc phát động đợt thi đua cao điểm quyên góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo” để xây dựng nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn nhân Kỷ niệm 190 thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh và 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên; Công văn số 44-CV/ĐU, ngày 16/8/2021 về ta về tăng cường nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  Công văn số 45 ngày 18/8/2021, về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2021 - 2023. Kế hoạch số  28 CV/ĐU,  ngày 9 tháng 9 năm 2021 về tuyên truyền kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên (1841 - 2021) và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, công văn số 46CV/ĐU, ngày  về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2021-2023, công văn Số: 47-CV/ĐU, ngày 8/9/2021 Về công tác sinh hoạt chi bộ và  Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Số: 48-CV/ĐU, ngày 15/9/2021 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của cấp trên.Quyết định 26 QĐ/ĐU về việc Thành lập Tiểu ban vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” để xây dựng nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn nhân Kỷ niệm 190 thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh và 180 năm danh xưng huyện Cẩm xuyên
(2)Đảng ủy đã tiến hành giám sát với vai trò người đứng đầu cấp ủy đối với 2 đ/c bí thư chi bộ bộ và 1 đ/c phó bí thư chi bộ thôn trưởng ( theo quyết định số 24-QĐ/ĐU, ngày 31/5/2021), và tiến hành kiểm tra 1 chi bộ và 1 đảng viên theo ( quyết định số 25-QĐ/ĐU, ngày 15/6/2021) của Đảng ủy xã.
        2. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
Về sản xuất nông nghiệp.
- Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân sản xuất vụ hè thu: quan tâm công tác chăm sóc , phòng trừ sâu bệnh. Nhìn chung vụ Hè thu năm nay được mùa toàn diện, năng suất ước đạt 58 tạ/ha; công tác thu hoạch đảm bảo tiến độ thời gian.
Chăn nuôi
Quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, nhân rộng các mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi; chỉ đạo tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại chó(5) theo kế hoạch.
3. Công tác phòng chống dịch Covid-19
- Ban thường vụ, Ban chấp hành, BCĐ phòng chống dịch đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, thực hiện nghiêm túc công tác lập chốt, kiểm soát người ngoài địa phương vào địa bàn, test nhanh các trường hợp buôn bán hải sản kinh doanh trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng khung cách ly tập trung, sử dụng hiệu quả phương châm “ 4 tại chổ” , đảm bảo an toàn tuyệt đối tại 2 khu cách ly, chuẩn bị các điều kiện từ trang thiết bị, lực lượng, đón công dân từ các tỉnh phía nam có dịch về địa phương.
Đến nay các công dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại trường tiểu học, Mầm non đã trả lại hiện trạng cho 2 nhà trường và xây dựng phương án phòng chống dịch, đảm bảo các tiêu chí an toàn, đón học sinh trở lại trường học. Phát huy được sự vào cuộc của tổ Covd-19 cộng đồng đáp ứng được yêu cầu trong công tác phòng chống dịch và xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.
4. Công tác An ninh - Quân sự.
Thường xuyên tập trung chỉ đạo đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính; tiếp tục rà soát chỉnh sửa thông tin căn cước công dân. (6)
Tham mưu điều động duy trì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung tại trường Tiểu học, trường Mầm non Cẩm Vịnh; tham  mưu thiết lập các điểm chốt trên địa bàn (4 chốt) và đảm bảo lực lượng tại các chốt.
 
 

(3 ). Hội CCB, Hội PN Tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ: 1.400.000 (đ) , hỗ trợ 5 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với 75 kg gạo, trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi 21 suất với 2.100.000 (đ) nhân dịp tết Trung thu huy động 55 ngày công từ đội ngũ BCH hội giúp thôn Ngụ Phúc xây dựng Khu dân cư mẫu, xây dựng 6 đệm lót sinh học chăn nuôi bò, Hội phụ nữ ra quân vệ sinh môi trường: 419 ngày công, Hội CCB xây tường rào: 62m dài, lát gạch Block tại đường trục thôn: 85 m dài. Hội nông dân vận động được 11 triệu giúp hộ nghèo Dương Văn Bính xây nhà Đại đoàn kết, Đoàn thanh niên tổ chức trồng sen tại trung tâm vui chơi giải trí. Đã vận động được 61.780.000 (đ), nấu được 741 suất ăn phục vụ tại khu 2 khu cách ly tập trung, (trong đó Hội phụ nữ vận động được 23.970.000 (đ), trong đó có 386 suất ăn  ước tính 17.180. 000 (đ), nông dân vận động được 4.300.000(đ) và 64 suất ăn) . ngoài ra còn vận động lương thực như gạo và các loại rau củ phục vụ tăng khẩu phần ăn cho các đối tượng cách ly , vận động hội viên tham gia trực chốt với tổng 138 ngày công với 71 hội viên tham gia ngoài ra còn vận động lương thực như gạo và các loại rau củ phục vụ tăng khẩu phần ăn cho các đối tượng cách ly.
(4)giúp thôn Ngụ Phúc chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp đồ dùng gia đình, hướng dẫn phân loại rác thải, vệ sinh môi trường với 242  ngày công với 484 lượt hội viên tham gia.
 (5).Kết quả tiêm phòng: trâu bò 166/357 con đạt 46,5%, lợn 187/542 đạt 34,5%, chó 489/729 đạt 67%, gà 4.008/10.834 đạt 37%, vịt 3.700/5.650 đạt 65,5%.
Xây dựng điều chỉnh phương án kế hoạch PCTT-TKCN đảm bảo thực hiện 2 nhiệm vụ kép vừa PCTT vừa phòng chống Covid-19; chủ động, kiểm tra phương tiện cứu hộ cứu nạn chuẩn bị cho mùa mưa bão. Rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Chi trả chế độ 49 cho 26 đối tượng, tiếp tục rà soát lại đối tượng theo QĐ 49, 62 chưa được nhận chế độ, rà soát các đối tượng có thành tích trong kháng chiến làm nhiệm vụ quốc tế , biên giới, Hải đảo (7).
5. Công tác Tài nguyên - Môi trường và xây dựng cơ bản.
Tập trung chỉ đạo hoàn thiện phương án GPMB trình huyện phê duyệt, rà soát hướng dẫn xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; tổ chức bàn giao đất trúng đấu giá theo quy định; tổ chức rà soát đất 5% tại các đơn vị thôn. Tập trung xử lý hòa giải tranh chấp lấn chiếm đất đai, xử lý các trường hợp kinh doanh cát trái phép trên địa bàn, các đơn kiến nghị của công dân về đất đai, môi trường (8).
Duy trì công tác thu gom rác thải, hàng tuần ra quân làm vệ sinh môi trường tại các đơn vị thôn, phối hợp với Ban Công an xã, HTX môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm về môi trường, xử lý theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão.
6. Công tác văn hóa và chính sách xã hội:
- Tập trung tuyên truyền các ngày lễ: 27/7; 19/8; 02/9, chào mừng đại hội Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đặc biệt tập trung tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19(9).
- Phối hợp với Bưu điện, Quỹ tín dụng di dời điểm bưu điện , điểm giao dịch tín dụng tạm thời sang địa điểm khác đảm bảo việc nâng cấp khuôn viên UBND xã.
- Tổ chức điều tra, rà soát cung cầu lao động năm 2021; Triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; cập nhật phần mềm trẻ em năm 2021,  tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện và thu mua thẻ BHYT cho hộ trung bình. Xây dựng hồ sơ điều chỉnh mức hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 20/NĐ-CP; chi trả tiền thờ phụng liệt sỹ năm 2021. Tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho các đối tượng chính sách NCC nhân ngày 27/7, tchức tặng quà cho các em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu.
- Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; cập nhật phần mềm trẻ em năm 2021(10)
 
 

(6) Xử lý 04 vụ vi phạm hành chính vi phạm về phòng chống dịch Covid -19, 01 vụ đổ rác ra đường bộ; phát hiện 01 vụ đối tượng vận chuyển xe máy điện mới trị giá 7 triệu đang trên đường đi tiêu thụ, Công an xã đã lập biên bản bàn giao trách nhiệm cho gia đình trả lại xe cho người bị mất (công dân Đậu Khắc Nhật, sinh năm 2007 tại Lưu Vĩnh sơn, huyện Thạch Hà đang sống với mẹ tại Thạch Bình);  2 vụ làm mất tìn hình an ninh trật tự ,  trong đó 1 vụ cố ý gây thương tích tại địa bàn thôn Ngụ Phúc đối tượng ông Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Đình Đồng với ông Trần Văn Chương, Nguyễn Thị Hoa...và 01 vụ mẫu thuẫn gây thương tích tại thôn Đông Hạ đối tượng ông Giang Đình Vỵ với ông Lê Văn Hợp.
(7) Các đối tượng làm nhiệm vụ ở Camphuchia có 5 đối tượng,  ở biên giới phía bắc 1 đối tượng, ở Hải đảo 1 đối tượng
(8)phối hợp xử lý 5 đơn kiến nghị (ông Châu thôn Đông Hạ, ông Quang thôn Yên Khánh, ông Nguyên Văn An, thôn Đông Hạ,  tập trung giải quyết đảm bảo quy trình đối với đơn của ông Lê Văn Lào thôn Đông Vịnh; tổ chức buổi làm việc liên quan đến đơn kiến nghị của ông Trần Minh Thảo, thôn Yên Khánh về ô nhiễm môi trường

7. Công tác xây dựng NTM:
Tập trung cao trong việc chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bám sát khung kế hoạch khu dân cư kiểu mẫu năm 2021, khu dân cư kiểu mẫu thôn Ngụ Phúc hoàn thành các hạng mục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (tuần cao điểm xây dựng khu dân cử kiểu mẫu), hoàn thành làm đường giao thông, giao thông nội đồng. (11).
8. Công tác tài chính:
Tập trung hoàn thiện các hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản, hồ sơ GPMB quy hoạch đất dân cư, công trình đầu tư công năm 2022, Tập trung chỉ đạo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai năm 2021, thu thế nhà ở tư nhân, hoàn thiện các danh mục dự kiến đầu tư, giải quyết kinh phí hỗ trợ    hồ sơ đấu thầu xây lắp công trình tại trường tiểu học, thẩm tra quyết toán hoàn thành các công trình đường BTXM và hệ thống mương thoát nước.(12)
              9. Công tác CCHC:
          Tập trung tuyên truyền thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành; công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 góp phần hoàn thành tiêu chí hành chính công trong xây dựng NTM. Thực hiện nghiêm Kết luận số 27/KL-TU, ngày 27/7/2021 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
              
                      (9) truyền thanh xã 207 lượt, lưu động 45 lượt, các thôn 420 lượt; các loại khẩu hiệu, pa nô.. , treo cờ 450 lượt.
 (10) triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nhóm đối tượng F0,F1 không đủ điều kiện; hộ kinh doanh dừng hoạt động đề nghị hỗ trợ là 4 hộ đủ điều kiện; thu mua thẻ BHYT cho hộ trung bình 19 thẻ.
(11) Nâng cấp 9 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng mô hình đệm lót 6 hộ ; sắp xếp chỉnh trang vườn hộ 67 hộ, hoàn thành các hạng mục tại nhà Văn hóa thôn: Nhà kho, nhà vệ sinh, chỉnh trang trong nhà văn hóa thôn; cắt tỉa hàng rào xanh 5,9 km, chỉnh trang đường trục thôn, ngõ xóm với chiều dài 2,3km, trồng mới 25 bầu hoa giấy, lắp 18 biển báo trục thôn, ngõ xóm, lắp đặt pha nô tuyên truyền 5 cái R.à soát khung kế hoạch nâng cao các tiêu chíBổ sung hồ sơ các tiêu chí để đề xuất Văn phòng NTM tỉnh đánh giá mức độ xã NTM Kiểu mu trong tháng 9/2021 theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016- 2020.  Hoàn thiện nhà làm việc một của hiện đại và nâng cấp khuôn viên UBND xã.
(12) kết quả hoàn thành 7/7 đơn vị thôn đạt tỷ lệ 81,2%. Phối hợp hoàn thiện hồ sơ phương án GPMB, cất bốc di dời các ngôi mộ vô chủ, cắm mốc quy hoạch tại khu  quy hoạch đất ở dân cư vùng gần nhà ông Hoan  thôn Ngụ Phúc; vùng gần nhà ông Hiếu, thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh,  hoàn thiện hồ sơ giải ngân và hồ sơ quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thiện hơ sơ giải ngân kinh phí hỗ trợ 2 khu dân cư kiểu mẫu (Tam Trung, Đông Hạ); kinh phí hỗ trợ các khu dân cư kiểu mẫu khắc phục thiệt hại sau lũ; kinh phí hỗ trợ mô hình giống lúa mới trong sản xuất vụ Xuân 2021; kinh phí hỗ trợ các hộ dân làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi năm 2020; chỉ trả kinh phí hỗ trợ các hộ có lợn tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả châu phí trong năm 2020; Phối hợp với CCT Cẩm Xuyên làm việc với các hộ và chủ thầu có hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, trong tháng đã tổ chức thu được 4 nhà. Hoàn thiện việc xây dựng dự kiến danh mục đầu tư công năm 2022 trình HĐND xã phê duyệt; tham gia cùng Phòng KTHT huyện nghiệm thu bàn gia đưa vào sử dụng các công trình: Đường Đồng Băng, Cầu Bể; cống thoát lũ tại thôn Đông Vịnh; đường quy hoạch dân cư vùng Cha Moi; công trình cải tạo nhà học học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học.
Hoàn thiện hồ sơ đấu thầu xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp hàng rào, sân và các hạng mục phụ trợ tại trường Tiểu học Cẩm Vịnh; công trình lát vĩa hè đường giao thông vào trung tâm xã Cẩm Vịnh; Hoàn thiện ký hợp đồng XL công trình: Nhà khách tại đền thờ và mộ Nguyễn Đăng Minh; Đường quy hoạch dân cư gần UBND xã; Hoàn thành  thẩm tra quyết toán hoàn thành các công trình đường BTXM và hệ thống mương thoát nước tại vùng dân cư cha Moi thôn Đông Vịnh, cống thoát lũ thôn Đông Vịnh; nâng cấp đường Đồng Băng, Cầu Bể thôn Tam Trung; Công trình Cải tạo nhà học 2 tầng 8 phòng trường TH; Triễn khai lập chủ trương đầu tư, lập báo cáo KTKT các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Công trình Nhà bếp và mở rộng khuôn viên tại trường Mầm non; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại vùng quy hoạch dân cư vùng Đình Man, thôn Đông Hạ; Hệ thống mương nội đồng tại thôn Ngụ Phúc; Tam Trung; Yên Khánh; rảnh thoát nước trong khu dân cư thôn Đông Hạ, thôn Đông Vịnh ); hoàn thành hồ sơ xây dựng đường GTNT, GTNĐ theo chính sách đề án hỗ trợ xi măng năm 2021 của tỉnh; hoàn thành các hồ sơ (mở rộng đường giao thông tại các thôn: Ngụ Quế, Yên Khánh và 3 tuyến đường tại thôn Ngụ Phúc; hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng công trình: hồ sơ triển khai thi công công trình nhà khách tại Đền Đức Đại Vương; hồ sơ triển khai thi công công trình Đường Quy hoạch dân cư phía sau UBND xã (Giai đoạn 1). (8)Thu thuế nhà ở kết quả trong tháng thu được 07 nhà, với số tiền thu được 18.480.000đ và thu hồi nợ đọng của 02 hộ kinh doanh cá thể, với số tiền thu được 18.000.000đ.


III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Mặc dù Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, song do điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.
2. Công tác thu ngân sách đạt thấp, việc đơn thư của công dân đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường vẫn còn xẩy ra chưa được giải quyết dứt điểm.
B. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021
1. Chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt chuyên đề “180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên - những thành tựu và dấu ấn tự hào” theo hướng dẫn số 13-HD/BTG, ngày 28/9/2021, gắn phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngủ Đảng viên theo công văn 317 ngày 24/9/2021 của huyện ủy Cẩm Xuyên; chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Ban tổ chức Tỉnh ủy theo công văn số 50/CV/BTCHU ngày 28/9/2021. Quan tâm công tác phát triển Đảng viên mới.
- Chỉ đạo UBND, UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể liên quan xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, huyện theo nội dung Kế hoạch số 23-KH/ĐU, ngày 28/7/2021, Kế hoạch số 24 - KH/ĐU, ngày 2/8/2021, Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 02 tháng 8 năm 2021.
- Chỉ đạo UBND, UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các chi ủy chi bộ tổng kết hoạt động năm 2021; tổ chức bình xét, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên, các tập thể, tổ chức cơ sở Đảng  năm 2021.
2. UBMTTQ và các đoàn thể thường xuyên theo giõi đôn đốc phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới gắn các ngày lễ truyền thống của Hội với các việc làm cụ thể, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền nhân dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch covd-19, phát huy vai trò của tổ covid-19 công đồng, thường xuyên phối hợp theo giỏi các con em đi về từ các tỉnh đặc biệt là con em đi về từ vùng dịch, Phối hợp theo giõi, giám sát các đối tượng cách ly y tế theo quy định; theo giõi y tế...đồng thời đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. Xây dựng kế hoạch tháng hành động vì người nghèo, ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội Cựu Chiến Binh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự Đại hội Hội Cựu Chiến Binh xã nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định.
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất cây vụ đông, tuyên truyền vận động bà con tận dụng đất trong vườn hộ sản xuất rau màu; rà soát thống kê các vùng đủ điều kiện để vận động nhân dân phá bỏ bờ thửa nhỏ thành thửa lớn theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/HU, ngày 31/3/2021 của Huyện ủy Cẩm Xuyên. Xây dựng đề án sản xuất vụ xuân năm 2022. Quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
4. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCD Covid-19, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ Covid cộng đồng. theo dõi, nắm chắc con em đi từ vùng dịch về địa phương, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Quan tâm triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh về hỗ trợ cho các đối tượng.
5. Thường xuyên duy trì công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn công dân sửa sai thông tin căn cước công dân;
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hồ sơ sổ sách, kế hoạch phục vụ công tác kiểm tra của huyện, tỉnh và quân khu cuối năm; quan tâm, chủ động công tác PCTT-TKCN năm 2021 gắn công tác phòng chống dịch dảm bảo an toàn; xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022.
6. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng NTM, cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của BCH Tỉnh ủy;  Xây dựng bền vững các tiêu chí xã nâng cao; nâng cao tiêu chí các khu dân cư mẫu đã đạt; tập trung xây dựng thôn Đông Vịnh đạt khu dân cư Kiểu mẫu trong năm 2021. ( Có kế hoạch nội dung công việc, hạng mục cụ thể đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo đặc biệt là trách nhiệm của đ/c cán bộ phụ trách địa bàn).
7. Tăng cường công tác quản lý  nhà nước đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất
phối hợp với các ban ngành liên quan giải quyết các vụ việc tranh chấp lấn chiếm đất đai trên địa bàn . Tập trung hoàn thiện hồ sơ đấu giá  đất, hồ sơ quy hoạch đất theo kế hoạch
Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, tiếp tục tham mưu xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về môi trường.
8. Tập trung giải pháp thu ngân sách, quan tâm thuế xây dựng nhà ở, hộ kinh doanh cá thể. Hoàn thiện hồ sơ các công trình xây dựng thuộc kế hoạch trong năm 2021.
9. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền ngày lễ trong quý 4; công tác phòng chống dịch Covid-19; Công tác xây dựng NTM. Tập trung công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình giao đoạn 2022-2025; đồng thời vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; thu mua thẻ BHYT hộ trung bình. Tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn xã theo nghị quyết số 68/NQ-CP. Bình xét gia đình văn hóa năm 2021
10. Công tác CCHC:Tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiện ứng dụng CNTT, tuyên truyền thực hiện dịch vụ công mức độ 3; tiếp tục tăng cường việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ công chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của BCH Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Vận hành sử dụng nhà làm việc một cửa góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch quý IV/2021 của Ban chấp hành Đảng ủy yêu cầu UBND, UB MTTQ và các Ban ngành, đoàn thể cấp xã, các đ/c Đảng ủy viên, các Chi ủy Chi bộ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:
VP huyện ủy (B/c);
- Đoàn Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của BTV huyện ủy tại địa bàn ( B/c)
- Các đồng chí Đảng ủy viên;
- HĐND-UBND- MTTQ xã;
- Trưởng các đoàn thể cấp xã;
- Các đồng chí Bí thư Chi bộ;
- Lưu VP Đảng ủy.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
       Trần Thị Hải Hoa

 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ CẨM VỊNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay350
  • Tháng hiện tại1,332
  • Tổng lượt truy cập157,279
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây