CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  8 NĂM 2022

Thứ hai - 01/08/2022 21:00 78 0
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  8 NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  8 NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Cẩm Vịnh, ngày 01 tháng 8 năm 2022
 
   
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  8 NĂM 2022

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III năm 2022. Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu; xây dựng đề án sản xuất vụ Đông năm 2022; phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; phòng, chống cháy nổ, thiên tai;
- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm: Tập trung xây dựng hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu Đông Vịnh (hoàn thành các tiêu chí còn nợ).
- Chỉ đạo thực hiện GPMB kịp thời các dự án trên địa bàn; các vùng quy hoạch đất dân cư trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công , CCHC, Cải cách TTHC; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý xây dựng, hoàn thành làm GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2022.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè;
- Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8, quốc khánh 02/9.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xử lý các phản ảnh, khiến nghị, tiếp công dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
(Lưu ý phần chữ nghiêng là chương trình công tác của huyện)
 
Thứ ngày Nội dung Công việc Lãnh đạo chủ trì/tham dự Đơn vị chuẩn bị Cơ quan chủ trì Địa điểm
Thứ 2 ngày 01 Sáng 7 giờ: Lao động NTM tại khu dân cư kiểu mẫu Đông Vịnh PCT UBND Các đoàn thể (PN, Đoàn TN) UBND xã, TT NTM Thôn Đông Vịnh
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng và khu dân cư kiểu mẫu Đông Vịnh) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 02 Sáng: Tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy BT Đảng uỷ, CT UBND xã PBT Đảng uỷ, CT HĐND, CT UBMTTQ xã (GM300) Huyện uỷ Hội trường Liên cơ huyện
Chiều: Đảng uỷ tổ chức họp triển khai một số nội dung trong thời gian tới (triển khai nội dung sinh hoạt thường kỳ Bí thư Đảng uỷ, CT UBND xã VP Đảng uỷ Đảng uỷ xã HT tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng và khu dân cư kiểu mẫu Đông Vịnh), lao động tại khu dân cư kiểu mẫu Đông Vịnh PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 03 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (lao động tại khu dân cư kiểu mẫu Đông Vịnh) CT, Các PCT UBND xã TT NTM, tổ công tác, BPT thôn UBND xã, TT NTM Khu dân cư Đông Vịnh
Chiều: Làm việc với VP NTM huyện về kiểm tra đề nghị đánh giá khu dânc ư kiểu mẫu thôn Đông Vịnh CT, Các PCT UBND xã TT NTM, tổ công tác, BPT thôn VP NTM huyện, UBND xã Khu dân cư Đông Vịnh
Thứ 5 ngày 04 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Tiếp công dân Lãnh đạo UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 05 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 06 Sáng: Tổ chức Lao động NTM CT UBND, PCT UBND xã Các ban ngành (CĐ xã) các thôn UBND xã Thôn Đông Vịnh, các thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM CT UBND, PCT UBND xã Các ban ngành (CĐ xã) các thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ CN ngày 7 Chiều: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM CT UBND, PCT UBND xã Các ban Các ban ngành (CĐ, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 08 Sáng:  UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần CT, Các  PCT UBND Vp UBND, Các Ban ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Công an huyện, xã phối hợp tổ chức cấp định danh định điện tử và CCCD gắn chíp tại UBND xã Cẩm Vịnh Lãnh đạo UBND xã Cán bộ xã Công an huyện, xã Hội trường UBND xã
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn

Thứ 3 ngày 09
Sáng: Tham gia hội nghị tổng kết mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” giai đoạn 2012-2022 trên địa bàn huyện Lãnh đạo UBND xã CA Huyện UBND huyện (BCĐ 138) Hội trường Liên cơ
Sáng: Tham dự họp rà soát lại các nội dung đánh giá bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) CT UBND xã CT UBND xã  (GM 283) UBND huyện HT Gác 3 cơ quan huyện
Chiều: Đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn triển khai chuyên đề 2 về hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ. (về ISO) CT, các PCT UBND xã Công chức UBND xã Đơn vị tư vấn phối hợp UBND xã HT Tầng 2 UBND xã
Thứ 4 ngày 10 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp công dân định kỳ. BT Đảng ủy- CT UBND xã, VP Đảng ủy, VP HĐND Đảng uỷ, HĐND - Phòng Tiếp công dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 11 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Tiếp công dân định kỳ CT UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 12 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 13 Sáng: Tổ chức Lao động NTM CT UBND, PCT UBND xã Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Thôn Đông Vịnh, các thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM CT UBND, PCT UBND xã Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Thôn Đông Vịnh, các thôn
Thứ CN ngày 14 Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 CT, Các PCT UBND xã Công an xã Công an xã HT thôn Đông Hạ
         
Thứ 2 ngày 15 Sáng 7 giờ: UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần Chủ tịch, các PCT UBND Vp UBND,  Ban ngành UBND xã HT tầng 2
Tham dự hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 CT UBND xã Phòng NV huyện UBND huyện Hội trường Liên cơ
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 16 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 17 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 18 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
 Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 19 Ngày Cách mạng tháng Tám thành công; ngày truyền thống  của Công an nhân dân và ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ Quốc”
Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 20 Sáng: Lao động NTM Lãnh đạo UBND xã TT NTM, Công đoàn, thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chủ nhật ngày 21 Chỉ đạo cơ sở PCT UBND xã Các ban ngành, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 22 Sáng 7 giờ: UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần Chủ tịch, các PCT UBND Vp UBND, Ban ngành UBND xã HT tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 23 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 24 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 25 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Tham gia hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ Đông PCT UBND xã Phòng NN UBND huyện HT Liên cơ
Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 26 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Họp BCH Đảng uỷ phiên họp thường kỳ tháng 8 CT, các PCT UBND xã VP Đảng uỷ, BCH Đảng uỷ xã Hội trường Tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 27 Sáng: Kiểm tra, Chỉ đạo cơ sở PCT UBND xã Các ban ngành, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Kiểm tra, Chỉ đạo cơ sở PCT UBND xã Các ban ngành, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
CN ngày 28 Sáng: Kiểm tra, Chỉ đạo cơ sở PCT UBND xã Các ban ngành, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 29 Sáng 7 giờ: UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần Chủ tịch, các PCT UBND Vp UBND, Ban ngành UBND xã HT tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 30 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 31 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) PCT UBND xã Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
 
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Công an xã;
- Các ban ngành cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Đơn vị thôn;
- Lưu VP

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: TRẦN THỊ HẢO - VĂN PHÒNG HĐND, UBND XÃ CẨM VỊNH::

 Từ khóa: LỊCH CÔNG TÁC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay537
  • Tháng hiện tại28,335
  • Tổng lượt truy cập288,901
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây